Przedszkole nr 23 im. Lucyny Krzemienieckiej w Żorach

Hlavní stránka O przedszkolu Koncepcja pracy Oferta przedszkola Informacje Fotoalbum Grupy Klub Małego Turysty Jídelní lístek Kalendář
 

Navigace


Grupa XVI 5- 6 latki

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

na miesiąc kwiecień

 • zapoznanie ze zwierzetami żyjacymi na wiejskim podwórku
 • utrwalanie nazw kolorów
 • wzbogacanie doswiadczeń plastycznych
 • rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności
 • podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się
 • określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka
 • poznawanie domów zwierząt żyjacych na wiejskim podwórku
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu
 • uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania
 • uświadomienie konieczności dbania o srodowisko naturalne
 • rozwijanie poczucia troski  o najbliższe otoczenie, odpowiedzialności za nie
 • wykonywanie prac użytecznych na rzecz najbliższego otoczenia
 • wyrażanie swoich obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
 • zapoznanie z pojęciami: woda, źródło
 • podniesienie poziomu wiedzy dzieci o pochodzeniu i występowaniu wody
 • uzmysłowienie znaczenia wody dla ludzi, roślin i zwierząt
 • zachęcanied do badania i odkrywania świata poprzez eksperymentowanie
 • doskonalenie umiejetności myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejetności przewidywania następstw
 • zdobywanie wiedzy na temat występowania wody na świecie

 

na miesiąc luty-marzec

 • poznanie nazw ptaków
 • zachęcenie do dokarmiania ptaków
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania
 • kształtowanie  umiejętności  oceny postaci
 • rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności wycinania
 • poszerzanie wiadomości na temat życia zwierząt w zimie
 • rozwijanie pamięci muzyczno-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności określania tempa wykonywanych czynności
 • zwrócenie uwagi na mijający czas na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody i literatury dziecięcej
 • wyrażanie w ekspresji plastycznej jednego dnia z życia dzieci
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności  określania  kolejności czynności
 • poznanie nowego rodzaju sklepu
 • porównywanie masy przedmiotów za pomocą wagi szalkowej
 • rozwijanie umiejętności  wyrażania i nazywania uczuć
 • poznawanie oznak nowej pory roku,
 • poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny
 • rozwijanie umiejętności wycinania, składanie papieru w harmonijkę
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • zapoznanie z rozwojem tulipana
 • poznanie zwiastunów wiosny
 • rozwijanie pojęcia symetrii
 • wdrażanie  do uważnego słuchania
 • kształtowanie pojęcia odpowiedzialności za planetę, na której żyjemy
 • kształtowanie zachowań proekologicznych
 • rozumienie konieczności świadomego dokonywania zakupów – z korzyścią dla człowieka
 • rozumienie konsekwencji zachowań pozytywnych i negatywnych dla środowiska
 • rozumienie pojęcia potrzeby segregowania odpadów
 • kształtowanie  zachowań  prozdrowotnych u dzieci
 • nauka wypoczynku poprzez sport i zdrowie
 • wzmacnianie odporności emocjonalnej dziecka – przeżywanie sukcesu, radzenie sobie z porażką
 • stwarzanie sytuacji do aktywnego wypoczynku  rodzinnego
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 

 na miesiąc styczeń

 • rozwijanie mowy i przygotowanie do nauki czytania
 • zwrócenie uwagi na budowę kalendarzy i ich charakterystyczne  elementy
 • określanie wartości logicznej zdań
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i dniami tygodnia
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zachęcania do przebywania na świeżym powietrzu
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • realizowanie  różnych  tematów rytmicznych  z wykorzystaniem przyborów
 • rozwijanie prawidłowej wymowy głosek c,cz
 • rozwijanie umiejętności  liczenia
 • rozwijanie ekspresji twórczej
 • kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury
 • pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne
 • zbieranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym
 • utrwalanie znajomości własnego adresu
 • rozwijanie umiejetności prowadzenia rozmowy o postawach i zdarzeniach

 

 

 

na miesiąc grudzień

   •  przygotowanie do nauki czytania i pisania

   • rozwijanie umiejętności prowadzenie rozmowy telefonicznej

   •  zwrócenie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym

   •  rozwijanie umiejętności łączenie ze sobą różnorodnych materiałów

   •  rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu

   •  poznanie różnych sposobów otrzymywania energii

   • przyzwyczajanie dzieci do czynnego uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych
     i pełnienia roli gospodarza wobec zaproszonego gościa

   •  rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 • dostrzeganie cykliczności pór roku
 • pamięciowe opanowanie utworu literackiego
 • umuzykalnienie dzieci
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie mowy
 • ćwiczenia spostrzegawczości  wzrokowej i wrażliwości słuchowej
 • doskonalenie  umiejętności liczenia w zakresie 5 i więcej
 • wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy
 • rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • przybliżanie tradycji zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie pamięci słuchowej i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy
 • zapoznanie ze sposobem wykonania choinki z wykorzystaniem techniki orgiami
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach
 • kształtowanie świadomości własnego ciała, czasu i przestrzeni
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • zapoznanie ze sposobem łączenia różnych materiałów w pracy plastycznej
 • rozwijanie pamięci muzyczno-ruchowej
 • kształtowanie czynności pomiarowych

 

 

 na miesiąc listopad 

 • rozwijanie mowy
 • poznawanie właściwości fizycznych wody
 • zapoznanie ze zjawiskami krążenia wody w przyrodzie
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez łączenie ze sobą różnych technik plastycznych
 • zachęcanie do wykonywania doświadczeń
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek wzrokowych, słuchowych i słownych
 • zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca
 • poznanie nowej techniki plastycznej
 • poznanie zjawiska pływania i tonięcia ciał
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za salę
 • rozwijanie umiejętności rytmicznych
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • dbanie o porządek w sali i w domu
 • rozwijanie inteligencji interpersonalnej
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zrozumienie cykliczności dni tygodnia
 • zachęcanie do obserwacji pogody
 • kształtowanie prawidłowych nawyków
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • wyrabianie poczucia rytmu
 • rozpoznawanie bohaterów baśni
 • zapoznanie z etapami powstawania książki
 • zachęcanie do tworzenia własnych książeczek
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem figur geometrycznych
 • zachęcanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat baśni
 • rozwijanie słuchu fonemowego

 

na miesiąc październik

       kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów wg cech jakościowych i ilościowych

       rozwijanie umiejętności liczenia oraz posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

      rozwijanie myślenia konkretno-wyobrażeniowego

      rozwijanie narządów artykulacyjnych

      kształtowanie wyobraźni i umiejętności twórczych

      rozwijanie mowy i słuchu fonemowego

      rozwijanie sprawności manualnych

      rozwijanie poczucia rytmu muzycznego i zainteresowania muzyką

      dostrzeganie wartości życia ludzkiego w każdym, szczególnie w chorych

      rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

           rozwijanie mowy

      doskonalenie narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek

      dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu

      zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi i niejadalnymi

      rozwijanie umiejętności liczenia

      rozwijanie sprawności manualnych

      rozwijanie poczucia rytmu muzycznego i zainteresowań muzyką

      poszerzanie doświadczeń plastycznych

      doskonalenie syntezy i analizy sylabowej oraz syntezy głoskowej

      rozwijanie zainteresowań przyrodą

      rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

      rozwijanie wrażliwości na świat przyrody

      wdrażanie do życia w grupie społecznej

      wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 4 i jej graficznego obrazu

            zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy

       rozwijanie umiejętności liczenia

       rozwijanie poczucia rytmu muzycznego

       rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz pamięci muzyczno-ruchowej

       doskonalenie syntezy i analizy sylabowej oraz syntezy głoskowej

       rozwijanie zainteresowania literaturą

       zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy

       zwrócenie uwagi na pokarmy niektórych leśnych zwierząt

       rozwijanie mowy

       łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej

       rozwijanie umiejętności malowania

       kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt

       zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej

       szanowanie miejsc świętych

 

na miesiąc wrzesień

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem

- dzielenie się własnymi wrażeniami i spostrzeżeniami z wakacji

- inicjowanie wzajemnych kontaktów między dziećmi

- utrwalenie znajomości kolorów

- liczenie w zakresie do pięciu oraz w ramach umiejetnosci dzieci

- prowadzenie linii w oktreślonym kierunku

- kształcenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy

- wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce

- wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy

- doskonalenie sprawności manualnej

- posługiwanie się nazwami figur geometrycznych

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej  oraz sybkiej reakcji na sygnał słuchowy

- ustalenie zasad bezpiecznej zabawy i konieczność ich przestrzegania

- interpretacja " Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe"

- grupowanie przedmiotów wg ich rodzajów

- określanie kierunków w przestrzeni

- rozwijanie umiejetności wokalnych

- rozwijanie inwencji twórczej

- rozwijanie narządów artykulacyjnych

- rozwijanie zainteresowań przyrodą

 - rozwijanie umiejętności wycinania

 - zapoznanie z zasadami ruchu drogowego

- zapoznanie z oznakami jesieni

- rozwijanie zainteresowań muzyką

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała